برنامه کلینیک اعصاب و روان

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه---
یکشنبه---
دوشنبهظهردکتر مهسا هوشدار۱۴-۱۶
سه شنبه---
چهارشنبه---
پنج شنبه---