فیزیوتراپی

فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی به افرادی که بر اثر آسیب‌دیدگی‌، نا‌توانی و بیماری، توانایی حرکتی ندارند و درعملکردهای خود دچار مشکل شده‌اند و درد دارند بسیار مفید بوده است.
فیزیوتراپی برای هر سنی مفید بوده و به بیماران برای مدیریت درد و جلوگیری از پیشرفت بیماری انها کمک می‌کند.

اهداف فیزیوتراپی

فیزیوتراپی به افراد کمک می‌کند که درد را کاهش دهند و قدرت حرکتی انها بهبود یابد و اختلالی در حرکت نداشته باشند.