ICU

شامل دو بخش ICU داخلی   ICU جراحی و اتاق ایزوله می‌باشد. بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه و خاص دارند از جمله بیماران دچار آسیب‌های مغزی، تصادفی، جراحی و داخلی در این بخش، بستری و تحت‌مراقبت قرار می‌گیرند.

از مهم‌ترین خصوصیات این بخش، حضور تمام‌وقت متخصص بیهوشی، رعایت استاندارد در خدمات‌درمانی و بهره‌گیری از پرستاران با تجربه است که در انجام کارهای مربوطه تبحر کافی را دارند.

در بخش ICU، بیماران ترومایی، سقوط از ارتفاع، تصادفی، بیمارانی که نیاز به سرویس مغز‌ و اعصاب، ارتوپدی،جراحی ، وبیماران با سطح هوشیاری کم، نیز بستری می‌شوند.