برنامه کلینیک ارتوپد

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر مسعود حدیقی۹-۱۲
شنبهظهردکتر مهدی کریمی۱۴-۱۵
یکشنبهصبحدکتر امید شریفی۸-۱۰
یکشنبهصبحدکتر بابک پورکهن۱۰-۱۲
یکشنبهظهردکتر روزبه تقوی۱۴-۱۶
دو‌شنبهصبحدکتر علی مصطفوی۹-۱۱
دو‌شنبهظهردکتر حمید خسروی۱۵-۱۷
سه‌شنبهصبحدکتر ابوالفضل آگوشی۸-۱۰
سه‌شنبهصبحدکتر سیروس ملک‌پور۱۰-۱۴
سه‌شنبهظهردکتر لطیفی۱۴-۱۶
چهارشنبهصبحدکتر علی مصطفوی۹-۱۲
چهارشنبهعصردکتر مهدی کریمی۱۴-۱۵/۳۰
پنج‌شنبهصبحدکتر حمید خسروی۸-۱۰
پنج‌شنبهصبحدکتر سعید معماریان۱۰-۱۲