NICU

بخش مراقبت‌های ویژۀ نوزادان می‌باشد. همچنین نوزادان چند قلویی اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نیز، بستری، تحت درمان و سپس ترخیص می‌شوند.
در بخش مراقبت‌های ویژۀ نوزادان نارس در بیمارستان قائم، نوزادانی با مشکلات تنفسی، ناهنجاری‌های مادرزادی، وزن کم زمان تولد، وزن زیاد زمان تولد، چند قلویی، سابقۀ دیابت و فشارخون و مشکلات داخلی مادر، بستری می‌شوند تا کلیۀ اقدامات پزشکی و مراقبت‌های پرستاری برای این نوزادان انجام شود.
بستری نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان نارس، طبق دستور پزشک، از اتاق عمل، اتاق زایمان و همچنین نوزادانی که از بیمارستان‌های دیگر نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند، صورت می‌گیرد.