برنامه کلینیک داخلی

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر فرهنگی۸-۱۰
شنبهصبحدکتر فریدنیا۱۰-۱۲
یکشنبهصبحدکتر مظاهری۱۰-۱۲
دوشنبهصبحدکتر فرهنگی۸-۱۰
دوشنبهصبحدکتر مظاهری۱۰-۱۲
سه‌شنبهصبحدکتر فریدنیا۱۰-۱۲
سه‌شنبهظهردکتر رنجبر کهن۱۲-۱۴
چهارشنبهصبحدکتر آقاجانی۸-۱۰
پنج‌شنبهصبحدکتر مظاهری۱۰-۱۲