دکتر جواد عباسی

دکتر جواد عباسی

متخصص قلب و عروق
دکتر فریدون یوسفی

دکتر فریدون یوسفی

متخصص قلب و عروق
دکتر اسفندیار فولادی

دکتر اسفندیار فولادی

متخصص قلب و عروق
دکتر شیرین هنربخش

دکتر شیرین هنربخش

متخصص قلب و عروق
دکتر شیما یارمحمدی

دکتر شیما یارمحمدی

متخصص قلب و عروق
دکتر محمدمهدی رازبان

دکتر محمدمهدی رازبان

متخصص قلب و عروق
دکتر هاله حسینی فروتن

دکتر هاله حسینی فروتن

متخصص قلب و عروق
دکتر علی اصغر توکلی

دکتر علی اصغر توکلی

متخصص قلب و عروق