آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان قائم یک مجموعۀ استاندارد و بی‌نظیر با مجموعه‌ای از پرسنل مجرب، مشغول به فعالیت است. آزمایشگاه بیمارستان متشکل از بهترین و جدیدترین دستگاه‌ها می‌باشد؛ که نتایج آزمایشات به‌طور دقیق بوده و بسیاری از از بیماری‌ها به کمک دستگاه‌های پیشرفته مشخص می‌شوند. آزمایشگاه بیمارستان قائم زیرنظر کارشناسان مجرب، آزمایشات بیماران را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.