برنامه کلینیک زنان و زایمان

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه-پزشک آنکال-
یکشنبه-پزشک آنکال-
دوشنبه-پزشک آنکال-
سه شنبه-پزشک آنکال-
چهارشنبه-پزشک آنکال-
پنج شنبه-پزشک آنکال-