برنامه کلینیک جراحی اطفال

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه---
یکشنبهظهردکتر صلاح الدین دلشاد۱۴-۱۶
دوشنبه-روماتولوژی-
سه شنبه-دکتر اخیانیسه‌شنبه‌های آخر هر ماه
چهارشنبه---
پنج شنبه---