برنامه کلینیک اطفال

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه-پزشک آنکال-
یکشنبهصبح پزشک آنکال-
یکشنبهعصردکتر بیتا بزرگمهر۱۶-۱۸
دو‌شنبه-پزشک آنکال-
سه‌شنبهصبح پزشک آنکال-
سه‌شنبهعصردکتر بیتا بزرگمهر۱۶-۱۸
چهارشنبه-پزشک آنکال-
پنج‌شنبهصبحپزشک آنکال-
پنج‌شنبهعصردکتر بیتا بزرگمهر۱۶-۱۸