برنامه کلینیک گوش و حلق و بینی (ENT)

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر سارا پذیرا۱۰-۱۲
یکشنبهصبحدکتر دهقانی۹-۱۱
دوشنبهصبحدکتر سارا پذیرا۱۰-۱۲
سه شنبهصبحدکتر دهقانی۹-۱۱
چهارشنبهصبحدکتر دهقانی۹-۱۱
پنج شنبهصبحدکتر اوصیا
(یک‌ هفته در میان)
۱۰-۱۲