برنامه کلینیک کولونسکوپی/ آندوسکوپی

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر حمید محبوبی پور۸/۳۰-۱۳-۳۰
یکشنبهصبحدکتر افشین تقی خانی۸/۳۰-۱۳-۳۰
دوشنبهصبحدکتر کابلی۸/۳۰-۱۳-۳۰
سه شنبهصبحدکتر پژمان ملاخلیلی۸/۳۰-۱۳-۳۰
چهارشنبهصبحدکتر پژمان ملاخلیلی/دکتر کابلی
(یک هفته در میان)
۸/۳۰-۱۳-۳۰
پنج شنبهصبحدکتر حمید محبوبی پور۸/۳۰-۱۳-۳۰