برنامه کلینیک جراحی عمومی

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح (پزشک آنکال)۹-۱۱
شنبهعصردکتر موسوی۱۶-۱۸
یکشنبهصبح (پزشک آنکال)-
یکشنبهظهردکتر سلیم زاده۱۴-۱۶
یکشنبهعصردکتر موسوی۱۶-۱۸
دوشنبهصبحدکتر خلج امیری۸-۱۰
دوشنبهعصردکتر موحدی۱۶-۱۸
سه‌شنبهصبح (پزشک آنکال)-
سه‌شنبهظهردکتر جواد سلیم زاده۱۴-۱۶
سه‌شنبهعصردکتر موسوی۱۶-۱۸
چهارشنبهصبحدکتر خلج امیری۹-۱۱
چهارشنبهظهردکتر محمد یرانی۱۴-۱۶
چهارشنبهعصردکتر موسوی۱۶-۱۸
پنج شنبهصبح (پزشک آنکال)-