برنامه کلینیک جراحی مغز و اعصاب

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر محسن فلاح۹-۱۰
یکشنبهصبحدکتر همایون محمدی۱۰-۱۲
دو‌شنبهصبحدکتر قاسمیان۸-۱۰
سه‌شنبهظهردکتر بهنام دانش‌پژوه۱۲-۱۴
چهارشنبهصبحدکتر ایرجی فر۹-۱۱