اطفال

یکی از بخش‌های فعال بیمارستان قائم بخش کودکان است که با حضور بهترین پزشک کودکان، ارتوپدی، عفونی، اطفال، گوارش اطفال، جراحان مغز و اعصاب اطفال، آمادۀ ارائۀ خدمت به بیماران عزیز است.
پزشکان متخصص کودکان در این بخش به‌صورت ٢۴ ساعته حضور داشته و آمادۀ ارائۀ خدمات با مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی دنیا، به کودکان بستری شده هستند.
حضور بهترین متخصص کودکان همراه با تجهیزات مدرن پزشکی به بیمارستان قائم اعتبار ویژه‌ای داده است.