برنامه کلینیک چشم

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر علیرضا کاملی۹-۱۲
شنبهعصردکتر علیرضا کاملی۱۶-۱۸
یکشنبهصبحدکتر علیرضا کاملی۹-۱۲
یکشنبهعصردکتر علیرضا کاملی۱۶-۱۸
دوشنبهصبحدکتر علیرضا کاملی۹-۱۲
دوشنبهعصردکتر علیرضا کاملی۱۶-۱۸
سه‌شنبهصبحدکتر علیرضا کاملی۹-۱۲
سه‌شنبهعصردکتر علیرضا کاملی۱۶-۱۸
چهارشنبهصبحدکتر علیرضا کاملی۹-۱۲
چهارشنبهعصردکتر علیرضا کاملی۱۴-۱۶
پنج‌شنبهصبح دکتر علیرضا کاملی۹-۱۲